Quote

Hangus Terbakar

Setan bisa hangus terbakar oleh keimanan. Iman bisa hangus terbakar oleh kebenaran.

Bayu Angora

«
Bayu Angora
»