Poem

Niskala

tanah
air
api
udara

sirna buana

gerak
rupa
suara

sirna cahaya

siloka
sasmita

sirna bahasa

moksa

sirna niskala

Bayu Angora

«
Bayu Angora
»